МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ

ПРИЗ "МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ"

НАРЕДБА № 6

I.ЦЕЛИ

Основната цел на Приз "Младежки Фолклорен Съюз" е да стимулира младите и вече утвърдени творци в българското народно творчество, които работят активно за съхраняването и популяризирането на българския фолклор във всяко едно направление.

Друга съществена цел на Приза е да насърчава и подпомага реализацията на творчески идеи у фолклорните таланти на България.

Удостояването с Приз "Младежки Фолклорен Съюз" е гаранция за качество, включващо високия творчески и морален облик на притежателя му.

II.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Приз "Младежки Фолклорен Съюз" се връчва ВЕДНЪЖ ГОДИШНО.

2.Съдържание на Приз "Младежки Фолклорен Съюз":

-Медал с лента (трибагреник) ?

-Сертификат за удостояване със званието

-Лента през рамо: НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО ПРИЗ "МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ"

-Призова книжка

-Парична премия

УСЛОВИЯ: Приз "Младежки Фолклорен Съюз" може да получи лице, което:

-има номинация от УС, ОС или МС на Младежки Фолклорен Съюз

-е член на МФС

-е член, принадлежащ на организация, която е колективен член на МФС

-е колективен член на МФС

·ПРИЗОВА КНИЖКА – документ, който удостоверява легитимността на званието. Съдържа снимка и лични данни на удостоения, както и допълнителни страници, заверяващи се от Председателя на МФС.

Система, която урежда смисъла на Призовата книжка:

ПРИЧИНА

ТОЧКИ

СУМА

За цялостен и значителен принос в българското народно творчество; активна общественополезна дейност.

5 точки

15 % от мин. работна заплата на Р. България

Значителен принос за утвърждаване и развитие на Младежки Фолклорен Съюз.

10 точки

20 % от мин. работна заплата на Р. България

За трайно бездействие, уронване авторитета на Младежки Фолклорен Съюз и други вредни прояви, Призът се отнема за определен срок от време или завинаги (с право или без право на последваща номинация)

с решение на УС или ОС

удостоеният се глобява от 15% до 80% от  мин. работна заплата на Р. България.

ВАЛИДНОСТ: Призовата книжка е валидна 3 години от датата, посочена в  Наредбата за удостояване, от Председателя.

- След 3 години, удостоеният със званието има право отново да бъде номиниран.

- След изтичане  на валидността, ПО ПРЕЦЕНКА НА УС или ОС, призовата книжка може да се презавери от Председателя. (издава се нова)

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Кандидатстващото лице, трябва да притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НОМИНАЦИЯ.
 2. Всяко номинирано лице е регистрирано в протокол от УС, ОС или Експертната комисия на Младежки Фолклорен Съюз.
 3. Председателят на Младежки Фолклорен Съюз изисква от номинираните, необходими документи (по образец),  както и допълнителна информация за творческия им живот.
 4. Експертна комисия, назначена от Управителния съвет на Младежки Фолклорен Съюз, разглежда и определя кого да удостои.

ЗАБЕЛЕЖКА: Един и същи член или организация нямат право да правят повече от 1 номинация годишно.

IV. Награда "Младежки Фолклорен Съюз"

В Заповедта си Председателя на Младежки Фолклорен Съюз, уточнява квотата за връчване на Награда "Младежки Фолклорен Съюз".

V. Звание "Заслужил творец" в сферата на: ПЕСЕННОТО, ИНСТРУМЕНТАЛНОТО, МУЗИКАЛНОТО, ТАНЦОВОТО,  СЛОВЕСНОТО или ПРИЛОЖНОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО.

ПЪРВА СТЕПЕН – най-висока

ВТОРА СТЕПЕН – среднo - висока

ТРЕТА СТЕПЕН – висока

ЗАБЕЛЕЖКА: Награда "Младежки Фолклорен Съюз", както и званието "Заслужил творец в сферата на българското народно творчество" се връчват единствено с решение на Експертна комисия, въз основа на кандидатите номинирани за Приз "Младежки Фолклорен Съюз".

VI. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Всеки номиниран за Приз "Младежки Фолклорен Съюз" трябва да представи, класирани в папка, следните документи:

 1. Декларация за извършена общественополезна дейност, съобразно целите на Съюза, в период на номинация за Приз "Младежки Фолклорен Съюз"
 2. Доказателства за извършена общественополезна дейност: грамоти, записи, снимки и др.
 3. Списък с талони за участие в дейности на МФС (ако има такива)
 4. 2 броя снимки (паспортен формат)
 5. Копие от Лична карта, на номинирния
 6. Копие от членската карта на номинирания
 7. Удостоверение  за номинация
 8. Списък с публикации (ако има такива)
 9. Творческа автобиография на номинирания
 10. Препоръки от бележити личности
 11. Други

НОМИНИРАЩИТЕ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ:

 1. Молба за номинация
 2. Номинационен формуляр
 3. Творческа биография на номинираното лице
 4. Препоръка от номиниращия за номинирания
 5. Копие от членската карта на номинирания
 6. Препоръки от бележити личности и/или други доказателства за постижения

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки номиниран е задължен в срок до 6 месеца, след номинацията да стане член на Младежки Фолклорен Съюз. При неспазване на условието, номинацията губи валидност!

VII. ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

УС на МФС съставя Експертна комисия, състояща се от 5 – 9 члена, единият от които е определен за Председател.

Председателят на ЕК трябва да е добре запознат с всички видове фолклорни изкуства. Знанията му трябва да са придружени с организационни качества, юридически знания и опит в българското народно творчество.

            Членовете на Експертната комисия трябва да се избират съобразно направленията на номинираните, т.е. да има поне по един специалист във всяко направление на българското народно творчество.

ДОКУМЕНТИ НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ:

 1. Протокол, в  който се вписват всички решения на комисията.
 2. Фишове
 3. Критерии за оценяване

Председател:………………………

/Николай Гурбанов/

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info